Prawo sportowe

Prawo sportowe

Prawo sportowe

Obrona Sportowców posądzonych o stosownie dopingu

Kancelaria jest jedną z nielicznych w Polsce kancelarii prawnych specjalizujących w obronie sportowców posądzonych o stosowanie dopingu. Specjalizacja w tym zakresie wynika z ogromnego doświadczenia założyciela Kancelarii radcy prawnego Łukasza Klimczyka w antydopingowych postępowaniach dyscyplinarnych – nabytego podczas reprezentacji Klientów zarówno podczas krajowych jak i międzynarodowych posiedzeń dyscyplinarnych.

Kancelaria oferuje wsparcie prawne dla Sportowców posądzonych o stosowanie dopingu. Wsparcie prawne obejmuje kompleksową reprezentację Sportowca w toku antydopingowego postępowania dyscyplinarnego przed organami Polskiego Związku Sportowego, Klubu Sportowego, Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl oraz Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS).

Ponadto wsparcie prawne obejmuje równie wsparcie przy postępowaniach incydentalnych wynikających z postępowania dyscyplinarnego takie jak: reprezentacja Sportowca w postępowaniach administracyjnych dotyczących wstrzymania lub pozbawienia stypendium sportowego czy ochrona dóbr osobistych Sportowców obwinionych o stosowanie dopingu.

Bieżąca obsługa Polskich Związków Sportowych/ Okręgowych Związków Sportowych

Kancelaria oferuje wsparcie prawne Polskich Związków Sportowych/ Okręgowych Związków Sportowych – zarówno przy konkretnym jednorazowym zadaniu, jak również poprzez świadczenie kompleksowej bieżącej obsługi prawnej działalności Polskiego Związku Sportowego/ Okręgowego Związku Sportowego.

W zakresie świadczonego wsparcia prawnego oferujemy między innymi: sporządzenie i/lub opiniowanie przepisów wewnątrzzwiązkowych (statut, regulaminy, uchwały, itp.); sporządzanie i/lub opiniowanie wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez Polski Związek Sportowy/ Okręgowy Związek Sportowy; reprezentacja Polskiego Związku Sportowego/ Okręgowego Związku Sportowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej czy sądami polubownymi; obsługę prawną Walnych Zgromadzeń Członków/ Delegatów lub posiedzeń Zarządów lub posiedzeń Komisji Dyscyplinarnych czy przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad i konsultacji.

Bieżąca obsługa Klubów Sportowych

Kancelaria oferuje wsparcie prawne Klubów Sportowych – zarówno przy konkretnym jednorazowym zadaniu, jak również poprzez świadczenie kompleksowej bieżącej obsługi prawnej działalności Klubu.

W zakres świadczonego wsparcia prawnego oferujemy między innymi: sporządzenie i/lub opiniowanie przepisów wewnątrzklubowych (statut, umowa, regulamin, uchwała, itp.); sporządzanie i/lub opiniowanie wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez Klub (umów z zawodnikami, trenerami, pracownikami, sponsorami); reprezentacja Klubu w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej czy sądami polubownymi czy przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad i konsultacji.

Wsparcie prawne przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Kancelaria posiada ogromne doświadczenie przy wsparciu Sportowców, Trenerów, Klubów Sportowych oraz Polskich Związków Sportowych przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (PKOl).

Wsparcie obejmuje kompleksową reprezentację Klienta przed Trybunałem w sprawach związanych między innymi ze: sporami majątkowymi, które dotyczą działalności sportowej; skargami na decyzję dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Polskich Związków Sportowych lub innych organizacji sportowych; przyznawanie, zawieszaniem lub pozbawianiem licencji uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym (klubom, zawodnikom, sędziom, trenerom i innym osobom uczestniczącym w działalności sportowej) czy zmiany przynależności klubowej.

Wsparcie prawne przed CAS

Kancelaria posiada ogromne doświadczenie przy wsparciu Sportowców, Trenerów, Klubów Sportowych oraz Polskich Związków Sportowych przed Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS) z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria). Wsparcie obejmuje kompleksową reprezentację Klienta przed Sądem aż do wydania orzeczenia.

Wsparcie obejmuje kompleksową reprezentację Klienta przed Sądem w postępowaniu arbitrażowym tzw. „Ordinary Arbitration Procedure” – które obejmują rozpoznawanie wszelkich spraw poddanych pod właściwość CAS-u oraz w tzw. „Appeal Arbitration Procedure” – które obejmują rozpoznawanie spraw związanych z wydanymi decyzjami (dyscyplinarnymi lub regulaminowymi) wydanymi przez właściwe Międzynarodowe Federacje Sportowe lub Narodowe Federacje.

Optymalizacja podatkowa

Kancelaria we współpracy z doradcami podatkowymi oferuje Sportowcom oraz Klubom Sportowym opracowanie indywidualnych modeli optymalizacji podatkowych swoich działalności. Każdy Klient w ramach opracowywanego modelu traktowany jest indywidualnie przy uwzględnieniu źródeł opodatkowania, dyscypliny sportowej, stosowanych rozwiązań kontraktowych. Jednocześnie Kancelaria gwarantuje, że każde działanie podejmowane w ramach optymalizacji podatkowej dokonywane jest z poszanowaniem prawa podatkowego.

W ramach niniejszego obszaru Kancelaria wspiera swoich Klientów również poprzez przygotowanie wniosków o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.